[Archiwalny] II licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej w miejscowości ławy gmina Rzekuń woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji    i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 03.10.2013r. o godzinie 11:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce 07-400, ul. Mazowiecka 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości: 

- zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. Użytkowej 148 m2 oznaczonej nr Ew. 512/4 i łącznej pow. 0,10 ha położonej 07-411 Rzekuń, Ławy ul. Lipowa  dla której Wydział ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 301 957,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 304,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30195,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Ostrołęce 41 10203802 0000 1502 0037 8505. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenny Otłowskiej  Kancelaria Komornicza: ul. Goworowska 2B, 07-410 Ostrołęka tel.29 7644753 29 6911881, ostroleka2@komornik.pl, www.komornik.ostroleka.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91934

 

Numer oferty: L/30/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 201.304,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka