[Archiwalny] Kalisz, woj. zachodniopomorskie, ul. łódzka - budynek handlowo-usługowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kp-j podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 17a w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 75/8 o pow. 0,1180 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowym – warsztat mechaniki samochodowej i wulkanizacji położonej: Kalisz, ul. Łódzka dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 365 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 500,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty' całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O, Centrum w Kaliszu 19 10202212 0000 5602 0079 8967 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy be? zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sie postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji na stronie internetowej: www.komornik-kolanski.pl

Numer oferty: L/30/N/02/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 273.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny