[Archiwalny] Kamienna Wola gm. Odrzywół, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (132,44 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2014 roku o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

                                                    PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,44 mkw., składająca się z dz. 125/2, 126/2 o łącznej pow. 0,5045 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Kamienna Wola gm. Odrzywół. Adres nieruchomości: Lipiny.

Dla niniejszej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przysusze prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 176 526,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 394,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 652,60 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:  Bank PEKAO SA Przysucha nr konta 24 1240 5729 1111 0000 5053 8511.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przysusze, ul. Staszica 11 akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze UL. WARSZAWSKA 18, 26-400 Przysucha tel.: 48 6753386 fax.: 48 6753386 mail: przysucha@komornik.pl

Numer oferty: L/122/N/08/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 132.394,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka