[Archiwalny] Klembów, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik, na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2013 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-205 Kleniów, KLEMBÓW - nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr ew. 314/6, 317/1, 318/2, 321/5, 322/5, obręb 0003 Klembów o powierzchni 5335 m2, zabudowana trzema budynkami biurowo-magazynowymi o powierzchni użytkowej łącznie 353,57 m2, dla której SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.  Suma oszacowania wynosi 597.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 447.750,00,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA Oddział w Wołominie 79 10600076 0000 3260 0161 1413, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone'najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik ul. Wileńska 26 05-200 Wołomin 22 7787330                                             .

 

 

 

 

Numer oferty: L/86/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 447.750,00,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny