[Archiwalny] Klimontów, woj. świętokrzyskie - nieruchomość gruntowa (2,5105 ha), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 1013 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2013r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 17 II p. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 225, 631, 785/1, niezabudowane o łącznej powierzchni 2,5105 ha położone w miejscowości Klimontów dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 181 800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 350,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05106000760000320000602500

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 13:00 (po uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jackiem Kormanem) oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.ll) przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek KonnanKancelaria Komornicza Maciejowskiego 17,27-600 Sandomierz tel. /fax (015) 832 II 94 e-mail: sandomierz2@komomik.pl

Numer oferty: L/66/N/11/13
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 136.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka