[Archiwalny] Kolonia Nieszawa, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomości gruntowe, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Kolonia Nieszawa, 87-730 Nieszawa, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działki o nr 183,195/2,199/2,223/2,755/2 i pow. 14,0437ha położona w Kolonii Nieszawa, przeznaczona i wykorzystywana na cele rolne.

Suma oszacowania wynosi 498 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 897,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 853,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Kolonia Nieszawa, 87-730 Nieszawa, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 182 i pow. 1,71ha położona w Kolonii Nieszawa, przeznaczona i wykorzystywana na cele rolne.

Suma oszacowania wynosi 57 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 117,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 749,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234726

 

Numer oferty: L/55/N/07/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka