[Archiwalny] Konin, woj. wielkopolskie, ul. 11 Listopada - lokal mieszkalny (37,58 m²), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Koninie  na  podstawie  art.  953  kpc  podaje  do  publicznej wiadomości,  że:  w dniu  14-03-2014 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę przy ul.Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 37,58mtr.kw. wraz z przynależną piwnicą położonego Konin, ul. 11 Listopada 18. W/w nieruchomość jest zamieszkała.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Powyższa nieruchomość - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało oszacowane w trybie art. 948 kpc na kwotę 95 500,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 625.00zl.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć w myśl art. 962§1 kpc rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją, tj. do dnia 13-03-2014r. w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 550.00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej   w   upoważnienie   właściciela   książeczki   do   wypłaty   całego   wkładu   stosownie  do prawomocnego   postanowienia  sądu   o   utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (wpłatę należy powiększyć o kwotę przelewu w wysokości 3,00zł):

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie 65 10202746 0000 3402 0019 8853

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul.Słowackiego 10A .Elaborat można oglądać do dnia poprzedzającego licytację do godz. 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                               

przy Sądzie Rejonowym w Koninie                                                 

Włodzimierz Pachciarz                                                                     

62-500 Konin, ul.Słowackiego l0a

tel. (063) 2445180 fax.(063)2428506 e-mail: konin4@komomik.pl

Numer oferty: L/148/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 71.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie