[Archiwalny] Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 01-06-2016r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 05-510 Konstancin-Jeziorna 1, Jagiellońska. 

OPIS: Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 68, 69 w obrębie 03-10 miasta Konstancin-Jeziorna, o łącznej powierzchni 2.225 m2. Aktualnie, nieruchomość tworzy funkcjonalną całość z przylegającymi dz. ew. 66 i 67. Dz. ew. 68 oddzielona jest od dz. ew. 69 ciekiem wodnym - rzeczką Małą. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - od ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Piłsudskiego. Ogrodzona jest z trzech stron, brak ogrodzenia od strony działek ew. 66 i 67 przylegających do nieruchomości od strony zachodniej. Nieruchomość jest usytuowana w zasięgu następujących sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej,kanalizacyjnej, gazowej. Uwaga istnieje niezgodność danych ew. gruntu z oznaczeniem przedmiotu wyceny dotycząca numeru działek ew. i ich powierzchni. Sprzedaży podlega 1/2 ułamkowej części powyższej nieruchomości. 

Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 1 578 000,00 zł zaś wartości 1/2 ułamkowej części nieruchomości wynosi 789 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 526 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 900,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi- najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości.

Numer oferty: L/10/N/05/16
Region:
  • mazowieckie
Cena: 789.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka