[Archiwalny] Kościan, woj. wielkopolskie - działki (0,8495ha), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 13.10 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 4107 o pow.7.095 m2, działki nr 4114/6 o pow. 200 m2 i działki nr 4115 o pow. 1.200 m2   - łączna pow. 8.495 m2 (0,8495ha), działki niezabudowane, nieogrodzone nieuzbrojone nieużytkowane, położone bezpośrednio w sąsiedztwie obwodnicy miasta Kościan-drogi krajowej nr 5 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574.942,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę  431.207,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 57.494,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BGŻ O/LESZNO 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan tel. 65 5127167 fax 65 5120026.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120956

 

Numer oferty: L/31/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 431.207,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka