[Archiwalny] Kotliszowice, woj. śląskie, ul. Wielowiejska - lokal mieszkalny (55,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2014r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach mającego siedzibę przy ul. Powstańców Warszawy 23 w sali nr 222, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 44-180 Kotliszowice, Wielowiejska 3, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ; lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, powierzchnia użytkowa lokalu 55 m2, powierzchnia użytkowa wraz z przynależną piwnicą 66,10m2. Suma oszacowania wynosi 103.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 666,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. Oddział I w Gliwicach 42102024010000000202307338

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:30 do godz. 17:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki Kancelaria Komornicza w Gliwicach 44-100 Gliwice Aleja Korfantego 10/5 tel. 0 32 231-79-01

Numer oferty: L/167/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 68.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie