[Archiwalny] Kozenin, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2015r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20 odbędzie się druga licytacja nieruchomość stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana - działka nr 527 o pow. 1.06 ha położonej: 26-332 Sławno, Kozenin, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 742 570,00zł,  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania: wynosi 495 046,67 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąte: sumy oszacowania, to jest 74 257,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                                                                                  

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowani nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski Kancelaria Komornicza w Opocznie 26-300 Opoczno Piotrkowska 59c rei 44755-33-10 fax 447553383.

 

Numer oferty: L/12/N/04/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 495.046,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka