[Archiwalny] Koziegłowy, woj. śląskie - działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej  42-350 Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

działki gruntu o nr ew 8012 o powierzchni 0,5724 ha położona w strefie peryferyjnej miasta stanowiącej grunty rolne kl. RV w całości, posiadającej dostęp do drogi lokalnej publicznej.

Suma oszacowania wynosi 5 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 250,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 566,70 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo  w   książeczce   oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Katowicach 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 7, Myszków, 42-300 Myszków tel. 343132480 / fax. 343132480.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216191

 

Numer oferty: L/136/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 4.250,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka