[Archiwalny] Kraczewice Prywatne, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kraczewice Prywatne, 24-320 Poniatowa, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 60 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku mieszczącym się pod adresem: Stary Rynek 46, Opole Lubelskie, 24-300 Opole Lubelskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Agnieszka Bąk-Batowska

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, Opole Lubelskie, 24-300 opole Lubelskie

tel. 818272315 / fax. 818272315

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196582

Numer oferty: L/115/N/01/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 45.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka