[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Biskupia - lokal użytkowy (105,21 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art983 kpc, że w dniu 10-03-2014 r. o godz. 08:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, w sali B-021 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Biskupiej  o powierzchni użytkowej 105,21 m. kw. składającego się z dwóch sal konsumpcyjnych, komunikacji, baru, magazynu, zmywalni, wc personelu, obieralni, zaplecza oraz wc klientów. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 728.098,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 485.398,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 72.809,80 zł. na rachunek bankowy Komornika numer 35 1060 0076 0000 3260 0169 0678 BPH S.A. do dnia 07-03-2014 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w dniu 24-02-2014 r. o godz. 11:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24-02-2014 r. w godzinach 9:00 - 15:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w Wydziale VI Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków tel. (012)410-59-65

 

Numer oferty: L/93/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 485.398,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy