[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Snycerska - nieruchomość gruntowa (0,0708 ha), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sądzie  Rejonowym  dla  Krakowa- Podgórza  w  Krakowie  Bożena   Krupińska zawiadamia że w dniu 15-04-2014r. o godz. 12.15, sala D-27 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej  jako: nieruchomość gruntowa -działka nr 436, obręb 53 jedn. ewidn. Podgórze o powierzchni 0,0708 HA położonej w miejscowości Kraków przy ul. Snycerska. Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 220.988,00- zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 165.741,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 22.100,00 zł. w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40106000760000404030101564 Bank BPH S.A. O/Kraków. Przelana kwota winna znaleźć się na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. W tytule przelewu należy podać:  iż dokonana wpłata dotyczy rękojmi, dane dłużnika oraz nr sygn. sprawy egzekucyjnej. Nieruchomość tą można oglądać w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2014 r. w godz. 12:00-14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w' w/w terminach w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika  jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Bożena Krupińska Kancelaria Komornicza ul. Kordylewskiego 5a, 31-542 Kraków31.542 Kraków, ul.Kordylewskiego 5A tel./fax 012-294-18-32.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123066

 

 

Numer oferty: L/111/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 165.741,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka