[Archiwalny] Kraśnik, woj. lubelskie - ul. Stalowa, budynek mieszkalny - II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Jerzy Frąg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Stalowa, 23-200 Kraśnik, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą.

 

Suma oszacowania wynosi 181 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Jerzy Frąg Kancelaria Komornicza, Narutowicza 1/3, Kraśnik, 23-200 Kraśnik tel. 818253168 / fax. 818253168

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91226

 

Numer oferty: L/107/N/09/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 120.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom