[Archiwalny] Ksawerów, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak (Sygn. akt KM 1833/13) wynika, iż:

w dniu 18.03.2015r., o godz. 9.00,w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, mającym siedzibę przy ul. Partyzanckiej 105/127, p. IV, odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość poł.: 95-054 Ksawerów, dla której Sąd Rej. w Pabianicach V WKW prowadzi KW.

Nieruchomość składa się z działek nr 1119 o pow. 0,1396ha i nr 1120 o pow. 1,5115ha, łączna pow. 1,6511ha.

Działka nr 1119 ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, w części północnej przecina ją kanał; teren częściowo ogrodzony poprzez posesji sąsiednich, brak bezpośredniego dostępu do drogi oraz mediów – dostęp do mediów przez działki sąsiadujące w odległości 50m w ul. Targowej.

Działka nr 1120 ma nieregularny kształt wieloboku zwężającego się w kierunku północnym; przy południowo – wschodniej granicy przebiega czynny kanał o szer. ok. 2,5 m. Teren działki niezagospodarowany, granice północno – zachodnią działki przekraczają zabudowania poł. na działce 1125/2, przy północno – wschodniej granicy działki znajduje się parterowy budynek murowany (stan do rozbiórki). Działka częściowo utwardzona płytami betonowymi, w pozostałej części porośnięta trawą, krzewami i drzewami.

1

 

 

840 500,00

 

840 500,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (42) 211 37 89

pabianice.kuzniak@komornik.pl; www.komornik-pabianice.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 840 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 630 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 84 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach nr 52 1240 3044 1111 0010 3070 7990, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Numer oferty: L/92/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka