[Archiwalny] Kulany, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr IB, odbędzie się druga licytacja nieruchomości o łącznej pow. 1,6723 ha -          działki nr 220/4 o pow. 0,3423 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem mieszkalnym o pow użytkowej 163,70 m kw. i garażowa magazynowym z dobudowaną kotłownią suma oszacowania zł. 379 140,00 cena wywołania zł. 252.760,00 rękojmia zł. 37.914,00 -      niezabudowanej działki gruntu nr 222 o pow. 1,33 ha - grunt rolny suma oszacowania zł. 16.620,00 cena wywowania zł. 11.080,00 rękojmia zł. 1.662,00 położonej: we wsi Kulany, 06-513 gm. Wieczfnia Kościelna : dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Kskjg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   395 760,00  zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania   i wynosi   263 840,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 576,00zł do godz.l4:00 w dniu licytacji w kancelarii komornika Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechanowie 15 10201592 0000 2102 0054 3538

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, wadium winno być wpłacone z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że wadium znajduje się na rachunku bankowym komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia ^ię postanowienia o przysądzeniu własności.

 POdstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                 

przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza ul. Długa 9A /I, 06-500 Mława I tel. fax (23) 655 34 57,58 e-mail: mlawa2@komomik.pl, mlaw'a2 kancelaria@komornik.pl strona internetowa: www.koinomikmlawa.pl         

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107889

Numer oferty: L/3/N/12/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 263.840,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka