[Archiwalny] Kurpie Dworskie, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kurpie Dworskie Nr Działki 62, 07-405 Troszyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Działka ma kształt równoległoboku. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym, stodołą i garażem. Budynek mieszkalny konstrukcji murowanej, parterowy, częściowo podpiwniczony, wolnostojący. Budynek wybudowano w 1962 r., następnie rozbudowano. Powierzchnia zabudowy budynku 127 m2, pow. użytkowa 94,64 m2 (określona na podstawie obmiaru dokonanego podczas oględzin). Stan techniczny budynku określa się jako średni, ogólny standard wykończenia jako przeciętny. Budynek gospodarczy murowany, kryty blachą trapezową, w zadowalającym stanie technicznym. Pow. zabudowy 79 m2. Rok budowy 1965. Stodoła murowana, kryta eternitem. Pow. zabudowy 115 m2. Rok budowy 1964. Pow. zabudowy 34 m2. Rok budowy 1982. Stan techniczny zadowalający. 

Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160199

Numer oferty: L/51/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 129.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka