[Archiwalny] Łaś, woj. mazowieckie, Rzewie, budynek użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Piotr Stachelek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łaś, 06-225 Rzewnie, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka ma kształt zblizony do wydłużonego trapezu o długości ok. 183m i szerokości ok. 33m. Zabudowana budynkiem usługowo gastronomicznym o pow. zabudowy 138m2. oraz komórką murowaną o pow. zab. 13m2. Budynek usługowo gastronomiczny, parterowy, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, drewniany.Stan techniczny budynku dobry. Budynek gospodarczy parterowy, murowany z bloczków gzobetonowych, ze stropodachem krytym papą, stan techniczny przeciętny.

Suma oszacowania wynosi 354 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Oddział Ostrołęka 89203000451110000003209300.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu mieszczącym się pod adresem: Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Piotr Stachelek Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 15B, Przasnysz, 06-300 Przasnysz tel. 29 3335235 / fax. 29 6432950

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235009

Numer oferty: L/97/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 265.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny