[Archiwalny] Laskowice, woj. lubuskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Edward Kuczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2014 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 65, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Laskowice, 48-231 Lubrza, dla której Sąd Rejonowy W Prudniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 181 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Prudniku 26 8905 0000 2000 0000 5047 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Prudniku

Edward Kuczyński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 12, Prudnik, 48-200 Prudnik

tel. 77 4365655 / fax.

 

Numer oferty: L/101/N/08/14
Region:
  • lubuskie
Cena: 135.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka