[Archiwalny] Łódź, ul. Chocianowicka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2015r.r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 93-460 Łódź, ul.Chocianowicka (działka nr 104) dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, położona na działce gruntu nr 104 o pow. 6030 mkw. w Łodzi przy ul. Chocianowickiej.  Działka stanowi następujące użytki: ŁIII (0,0612ha), PsIV (0,1637ha), RIVa (0,3012ha), B/RIVa (0,0769ha). Na działce znajduje się budynek mieszkalny, zgodnie z kartoteką budynków składa się dwóch przyległych części, oznaczonych numerami 61 i 62. Budynek został wybudowany w 1939 r. Powierzchnia zabudowy 155 mkw., powierzchnia użytkowa 130 mkw. Zły stan techniczny. Poza budynkiem mieszkalnym znajdują się zabudowania gospodarcze. Budynek gospodarczy nr 63 - dawniej mieściła się w nim obora, kurnik i podręczny warsztat. Budynek w złym stanie technicznym. Budynek gospodarczy nr 64 - dawniej mieściła się w nim stodoła. Budynek w złym stanie technicznym. Północna część działki posiada ograniczenia w możliwościach jej zagospodarowania z uwagi na ochronę konserwatorską potwierdzoną wpisem do rejestru zabytków. Ograniczenie polega na ograniczeniu w prowadzeniu upraw rolnych oraz podejmowaniu wszelkich innych czynności gospodarczych, mogących zniszczyć ślady dawnego osadnictwa.

Suma oszacowania wynosi 218 900,00zł (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 175,00zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 890,00zł. (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 7512/14.

Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Marcin Jakubczyk

Kancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódź

tel. 426875049 / fax. 426875049

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196270

 

Numer oferty: L/120/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 164.175,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka