[Archiwalny] Łódź, ul. Chocianowska - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-06-2015r.r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej      położonej: 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka (działka nr 104)      dla której  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, położona na działce gruntu nr 104 o pow. 6030 mkw. w Łodzi przy ul. Chocianowickiej. Działka stanowi następujące użytki: ŁIII (0,0612ha), PsIV (0,1637ha), RIVa (0,3012ha), B/RIVa (0,0769ha). Na działce znajduje się budynek mieszkalny, zgodnie z kartoteką budynków składa się dwóch przyległych części, oznaczonych numerami 61 i 62. Budynek został wybudowany w 1939 r. Powierzchnia zabudowy 155 mkw., powierzchnia użytkowa 130 mkw. Zły stan techniczny. Poza budynkiem mieszkalnym znajdują się zabudowania gospodarcze.  Budenek gospodarczy nr 63 - dawniej mieściła się w nim obora, kurnik i podręczny warsztat. Budynek w złym stanie technicznym. Budynek gospodarczy nr 64 - dawniej mieściła się w nim stodoła. Budynek w złym stanie technicznym. Północna część działki posiada ograniczenia w możliwościach jej zagospodarowania z uwagi na ochronę konserwatorską potwierdzoną wpisem do rejestru zabytków. Ograniczenie polega na ograniczeniu w prowadzeniu upraw rolnych oraz podejmowaniu wszelkich innych czynności gospodarczych, mogących zniszczyć ślady dawnego osadnictwa.

Suma oszacowania wynosi 218 900,00zł (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 145 933,33zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 890,00zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych). Rękojmię można uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 7512/14 Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk Kancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódźtel. 426875049 / fax. 426875049.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225591 

Numer oferty: L/91/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 145.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka