[Archiwalny] Łódź, ul. Gładka - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2015r.r. o godz. 08:50w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV,odbędzie się pierwsza licytacjaograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego: 93-378 Łódź, Gładka 20, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHOJNY”(Adres spółdzielni: 93-313 Łódź, ul.Chóralna 4 ) dla któregoSąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Przedmiotem licytacji jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Gładkiej 20. Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym oddanym do użytku w 1987 r. Lokal znajduje się na IV (ostatnim) piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,24 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Mieszkanie położone jest szczytowo, posiada duży balkon typu loggia od strony południowej, o powierzchni 3,30 mkw. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku (powierzchnia piwnicy nie jest ujęta m> powierzchni użytkowej lokalu). 

Suma oszacowania wynosi 196 100,00zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 075,00zł (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 610,00zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa:BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 941/15.

Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk

Kancelaria Komornicza Milionowa 55, 93-113 Łódź tel. (42)687-50-49 e-mail: lodz.jakubczyk@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/133/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 147.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie