[Archiwalny] Łódź, woj. łódzkie, ul. Jędrzejowska - nieruchomość komercyjna, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2014r. o godz. 10:40 w sali nr  IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią  administracyjną i socjalną, działka obręb G-30 położonej: 93-636 Łódź, Jędrzejowska, dla której  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.     

Nieruchomość stanowi zabudowana działka gruntu na której znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjną i socjalną. Budynek jest w trakcie prac budowlanych, bez wykonanych prac wykończeniowych oraz bez urządzonego i zagospodarowanego otoczenia. Powierzchnia zabudowy 1080 mkw, pow. netto 1051 mkw, kubatura 5740 mkw. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji stalowej, w postaci hali jednonawowej.

Suma oszacowania wynosi 970 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 727 575,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 010,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa albo na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713

z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu  dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 4416/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163377

Numer oferty: L/22/N/09/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 727.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny