[Archiwalny] Lublin, ul. Paganiniego - lokal mieszkalny (62,57 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul.Konrada Wallenroda 4d, w sali nr X, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego odrębną  nieruchomość  lokalu  mieszkalnego,  położonego:  20-850  Lublin,  ul. Paganiniego  Niccolo,  dla  którego Sąd  Rejonowy  Lublin-Zachód w Lublinie X  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  (pow. 62,57m2;  kondygnacja  8,0;   3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc; udział związany z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 6257/359180 części).

Suma oszacowania wynosi 247.130,00 zł, zaś  cena wywołania wynosi 164.753,33zl i jest równa 2/3 sumy oszacowania, rękojmia wynosi 24 713,00zl i jest równa 1/10 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię. Rękojmię należy uiścić gotówką lub przelewem. Rękojmię w gotówce można uiścić do chwili rozpoczęcia przetargu. Przelewu należy dokonać odpowiednio wcześniej tak by rękojmia widoczna była na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. (W tytule przelewu należy wpisać: "rękojmia Km 572/12", imię, nazwisko, adres, nr PESEL licytanta oraz numer księgi wieczystej).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w ciągu 7 dni 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w Sądzie Rejonowym (w którym odbędzie się licytacja) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-023 Lublin Chopina 14

tel. 81 534-72-33, fax. 81532-92-32

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121516

Numer oferty: L/68/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 164.753,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie