[Archiwalny] Lublin, ul. Piekarska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Krakowskie Przedmieście 76, 20-076 Lublin, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Piekarska, 20-402 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 377 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 98 12405497 1111 0010 3156 1160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: Krakowskie Przedmieście 76, Lublin, 20-076 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Michał Walewski

Kancelaria Komornicza, Orla 2, Lublin, 20-022 Lublin

tel. 81 4480112 / fax. 81 4480112

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/100950

 

Numer oferty: L/139/N/10/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 282.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka