[Archiwalny] Lublin, woj. lubelskie, ul. SKowronkowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń (81 743 76 32) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2015r. o godz. 08:30, sala XXII w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 20-832 Lublin, Skowronkowa,  Sławin-Szerokie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 375 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 281 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 520,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank PEKAO SA Lublin 11 12405497 1111 0000 5003 9223 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 07-04-2015. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierza Ryń odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, natomiast 3 dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny przy ulicy Wallenroda 4 d, 20-607 Lublin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń (81 743 76 32); 20-026 Lublin Chopina Fryderyka 8/22 tel. (81)-743-76-32 e-mail: lublin1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207063

 

Numer oferty: L/51/N/03/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 281.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka