[Archiwalny] Lutcza gm. Niebylec, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Barbara Ruszała Kancelaria Komornicza w Strzyżowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18-02-2015 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XIII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Strzyżowie odbędzie się:

                                            D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lutcza gm. Niebylec oznaczonej jako działka nr ew. 1380/2 o pow. 0,01 ha niezabudowanej stanowiącej nieutwardzony dojazd do działki nr ew. 1375, oraz działka nr ew. 1375 o pow. 0,32 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 267,6 m(2) w trakcie budowy, w stanie surowym zamkniętym z ukończoną częścią suteren, z niewykończonym parterem i poddaszem, krytym dachówką ceramiczną; działka nr ew. 1375 jest uzbrojona w energię elektryczną, przewodową sieć gazową, własną studnię, kanalizację lokalną zakończoną zbiornikiem bezodpływowym,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XVI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 235.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 156.733,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Rzeszowie 47 8642 1126 2012 1142 4686 0001.

Zgodnie z przepisami art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Barbara Ruszała

Kancelaria Komornicza, Andersa 5, Strzyżów, 38-100 Strzyżów

tel. 17 27-62-260 / fax. 17 27-62-260

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/195522

Numer oferty: L/9/N/02/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 156.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka