[Archiwalny] Malawa, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-08-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Malawa, 36-007 Krasne, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie – oznaczona jako działki: nr ew.: 3066/2 o pow. 0,0175 ha i nr ew. 3065/7 o pow. 0,1080 ha - zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 157,82 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Dojazd do w/w nieruchomości odbywa się poprzez działkę nr ew. 3065/2, objętą KW . 0,0055 ha, która stanowi przedmiot licytacji w udziale 1/3. Z uwagi na funkcjonalne i gospodarcze połączenie w/w nieruchomości, stanowią one łącznie przedmiot licytacji.

Suma oszacowania wynosi 535 376,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356 917,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 537,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów tel. 178525140 / fax. 178525140.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234738

Numer oferty: L/42/N/07/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 356.917,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka