[Archiwalny] Marianka, gm. Strzelce, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kutnie   Aleksandra   Mucha   na   podstawie   art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu    11-07-2014  o  godz. 13:00   w   budynku   Sądu Rejonowego   w   Kutnie   z   siedzibą   przy Staszica  3, 99-300 Kutno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy obręb ewid. Marianka, 99-307 Strzelce, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 113 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha  Kancelaria Komornicza, Skłodowskiej 35, 99-302 Kutno tel. 24 254 54 27 / fax. 24 254 54 27.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147196 

Numer oferty: L/72/N/06/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 75.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka