[Archiwalny] Mierzyn, Gmina Dobra, woj. zachodniopomorskie, ul Bajkowa - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 4 marca 2015 roku o godzinie 10:00 w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się

                                                              DRUGA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa - grunty orne - o powierzchni 0,1027 ha nr działki 302/228 (obręb ewidencyjny Mierzyn znajdująca się w miejscowości Mierzyn Gmina Dobra przy ul. Bajkowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wartości prawa własności nieruchomości wynosi: 203.600.00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 135.733,33 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złoty 33/100)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20.360,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Osoba wpłacająca rękojmię zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub firmę i REGON.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 91 - 455 36 47 lub 399-237-105.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunków}' nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tcl. 91 - 4553647, 399-237-105 lube-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § ł pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nic będą uwzględnione w dalszym toku postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski

ul. Szafera 188 e, 71-245 Szczecin tel.: 91 455 36 47, 91 48 77 172 email: kancelaria@komornik7.szczecin.pl

 

 

Numer oferty: L/55/N/02/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 135.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka