[Archiwalny] Mierzyn, woj. zachodniopomorskie, ul. Grafitowa - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Remigiusz Wasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Grafitowa 52, 72-006 Mierzyn.

Suma oszacowania wynosi 314 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 209 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank SA 74114020170000450212517506.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

06.10.2015

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Remigiusz Wasiak Kancelaria Komornicza, Chopina 35, Szczecin, 71-450 Szczecin tel. 913507207 / fax. 913507203.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/254086

 

Numer oferty: L/52/N/10/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 209.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie