[Archiwalny] Milanówek, woj. mazowieckie, ul. Wiśniowa - budynek mieszkalny (420,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: wdniu 28-04-2014r.r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4, odbędzie się druga  licytacja  nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka ew. nr 45/1 o pow. 1137 mkw., obręb 06-15 (budynek mieszkalny o p.u. ok. 420 m2, p. zab. 202 m2, budynek garażowy o p.u. ok. 15 m2, p.zab. 18 m2) położonej: 05-822 Milanówek, Wiśniowa,  dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 622 700,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi  415 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 270,00 zl.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Grodzisk Maz. 71 1020 1055 0000 9102 0024 2206 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska Kancelaria Komornicza ul. Bałtycka 33,05-825 Grodzisk Mazowiecki lei. /fax: 022 755-51.-16 e-mail: grodzisk.mazowiecki@komomik.pl

 

 

Numer oferty: L/39/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 415.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka