[Archiwalny] Mława, woj. mazowieckie, ul. Niska - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1 B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Niska, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. O/Mława 15102015920000210200543538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława, 06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203634

Numer oferty: L/128/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 126.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka