[Archiwalny] Mosina, woj. wielkopolskie, ul. Orzeszkowej - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Ryszard Bartkowiak, Kancelaria Komornicza w Śremie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie Wydział Zamiejscowy w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 62-050 Mosina, ul. Orzeszkowej, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość gruntowa - działka ew. nr 3147/1 o powierzchni 0,318 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowy, bez podpiwniczenia o powierzchni 33,90 m2 + 1,59 m2 kotłownia. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- murowanej, przykryty stropodachem płaskim. Instalacje: wodna(z sieci gminnej), kanalizacja(do zbiornika bezodpływowego), elektryczna, c.o. i c.w.u (z lokalnej kotłowni opalanej paliwem stałym z kaloryferami). Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze - teren zabudowy mieszkaniowej. 

Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licvtant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I

O   w Śremie 36 10204160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kościanie Wydział Zamiejscowy w Śremie pok. 20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza w Śremie 63-100 Śrem ul.Franciszkańska 12 tel. 6 i- 28 30 794 e-mail: srem@komomik.plwww.komomik-srem.pl

 

Numer oferty: L/2/N/03/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 64.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka