[Archiwalny] Niemirze, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 78-122 Niemierze. 

Opis nieruchomości:

działka gruntowa niezabudowana nr 78/5 o powierzchni 3105 m2; dojazd bezpośredni z drogi lokalnej asfaltowej - działka nr 165/1 oraz z drogi lokalnej utwardzonej kostką - działka nr 168; uzbrojenie terenu - energia elektryczna, woda, drogi dojazdowe; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl przewiduje dla wycenianej nieruchomości stanowiącej działkę nr 78/5 - teren zabudowy mieszkaniowej siedliskowej;

Suma oszacowania wynosi 76 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński Kancelaria Komornicza, ul. Strzelecka 1, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 35 281 28 / fax. 94 35 281 28.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233764

 

Numer oferty: L/4/N/10/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 50.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka