[Archiwalny] Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, ul. Kolejowa - lokal mieszkalny (49,40 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego,  57-400 Nowa Ruda, Kolejowa 12, w poziomie I piętra budynku, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą  wraz z udziałem 114/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu dla którego urządzona jest księga wieczysta  w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni 49,40m2.

Suma oszacowania wynosi 62 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 250,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.  Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud  ul. Armii Krajowej 4, 57-400 Nowa Ruda tel.: 074 8722342 mail: nowa.ruda@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215149

Numer oferty: L/130/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 46.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie