[Archiwalny] Nowa Wieś, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-05-2014 o godz. 14.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 206 odbędzie się:

                                                               PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,  oznaczonej   jako: nieruchomość gruntowa opisanej jako - nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś składająca się z działki nr 828/6 o pow. 0,0129 ha, działki nr 831/2 o pow. 0,0274 ha, działki nr 831/6 o pow. 0,0120 ha, działki o pow. 831/9 o pow. 0,0545 ha oraz działki nr 831/4 o pow. 0,0134 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Działka 828/6 niezabudowana w kształcie prostokąta,  użytkowana   jako droga dojazdowa do posesji. Działka 831/9 w kształcie prostokąta, częściowo   użytkowana  jako droga dojazdowa do posesji, a częściowo jako ogród. Działka nr 831/2 otacza budynek dookoła. Działka nr 831/6 w kształcie prostokąta, stanowi dopełnienie pozostałych działek. Działka nr 831/4 zabudowana domem jednorodzinnym, murowanym z cegły, otynkowanym. Wszystkie działki stanowią zwarty kompleks. Obiekt w stanie technicznym  do remontu - zdewastowany pustostan. Dostęp do działki z ul, Jana Pawła II. W sąsiedztwie zabudowa domów jednorodzinnych, kościół. Działka nr 828/6 położona jest częściowo w terenie zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oraz częściowo w terenie dróg wewnętrznych - faktycznie użytkowana  jako droga dojazdowa do posesji. Działka nr 831/9 położona jest częściowo w terenie zabudowy o charakterze komercyjnym oraz częściowo w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej - faktyczny sposób użytkowania - droga dojazdowa do posesji. Działki 831/2, 831/4, 831/6 położone w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę :  380.300,00  zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:285.225,00 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania). Wysokość rękojmi wynosi: 38 030,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości: 

-   na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia (09/05/2014), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (datauznania rachunku bankowego komornika)

-  w  gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji - tj. do dnia (12/05/2014) do godziny (13.00)

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem egzekucji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza, 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 3;    tel. 33 845-14-83 ; email e-mail: oswiecim2@komomik.pl; www.komomik-oswiecim.pl

 

Numer oferty: L/134/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 285.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka