[Archiwalny] Nowy Sącz, woj. małopolskie, ul. Jamnicka - grunty (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Jamnicka  33-300 Nowy Sącz, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 7 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 25191010483000179211210001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

06.05.2015

10:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż Kancelaria Komornicza, Pijarska 15, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 4442288 / fax. 18 4442288.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215561

 

Numer oferty: L/127/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 5.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka