[Archiwalny] Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, ul. Fredry - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2015r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy Trzebnica, ul. Parkowa 4 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Fredry 65, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 348.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 90 10205226 0000 6402 0389 9408 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dn. 10.07.2015 r. w godzinach od 10:00 do 10:45 oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy przy Trzebnica, ul. Parkowa 4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński ul. św. Jadwigi 27h, 55-100 Trzebnica tel.: 71 7111516, kom. 690 999809 fax: 71 7111517,  mail: rzebnica.milinski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228509

Numer oferty: L/160/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 261.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie