[Archiwalny] Obwieszczenie Syndyka masy upadłości Dominat Sp. z o.o. z/s w Rybniku

Opis

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Dominat Sp. z o.o. z/s w Rybniku oferuje do sprzedaży

 

prawo użytkowania wieczystego działki nr 2996/295 o pow. 8203m² wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce położonej w Rybniku przy ulicy Rymera 19K, objętej księgą wieczystą nr KW GL1Y/00138345/8 Sądu Rejonowego w Rybniku za cenę nie niższą niż wartość jej oszacowania tj. 3 489 897,00 zł netto. 

Warunki przetargu: 

1) Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją   

   „Oferta przetargowa ” na adres: Syndyk masy upadłości 44-270 Rybnik, ul.   

    Rymera 19K w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o przetargu, tj.

    do dnia  16.06.2015r.,

2) Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek:

    DOMINAT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 74 1240 1343 1111 0010 3678 7480   

    Bank Pekao S.A. I/O Gliwice, najpóźniej w terminie dwóch tygodni  od ukazania się  

    obwieszczenia  o przetargu wadium w wysokości 10% ceny oszacowania oraz   doręczyć w  

    tym terminie dowód jego uiszczenia na adres syndyka, pod rygorem niedopuszczenia do

    przetargu

3) Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców    

    Warszawy 23,  na posiedzeniu jawnym,

4) Syndyk może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny,

5) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby będące udziałowcami upadłego lub     

    kiedykolwiek zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa, którego dotyczy przetarg,

6) Nabywca nieruchomości tj. działki nr 2996/295 umożliwi Syndykowi organizującemu

    przetarg na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych ( o pow. 84,26m², jednego  

    magazynu ) i sanitariatów przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia notarialnej  

    umowy sprzedaży,

7) Wyboru oferty dokonuje syndyk, a jej zatwierdzenia następnie dokonuje Sędzia Komisarz

8) Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki  o   

    których mowa w w/w punktach,

9) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana podlega zwrotowi w  

    terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia oferty wygrywającej przez Sędziego Komisarza,

10)Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na

    poczet ceny nabycia,

11)Wadium to przepada jeżeli oferta została przyjęta a oferent uchyli się od zawarcia umowy,

12)Oferta, która nie została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza przestaje wiązać     

      oferenta,

13)Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie

      bankowym masy upadłości nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia

      zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza, a cena nabycia zostanie

      zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

Informacje odnośnie przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości udzielane są pod nr tel. 32/4230489 oraz na portalu internetowym – pociechabiurosyndyka@wp.pl.

Numer oferty: L/33/N/06/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny