[Archiwalny] Łódź, ul. Gminna - udział w nieruchomości gruntowej, I licytacja

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2013 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonego przy Gminna , 92-622 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 27 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99831

 

Numer oferty: L/102/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 20.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom