[Archiwalny] Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Orłowicza, lokal mieszkalny (72,81 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego tymczasową siedzibę przy ul.Artyleryjska 3C w sali nr 414 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 72,81 m2, położonej na VIII piętrze wraz z udziałem 277/10000 w częściach wspólnych budynku i
działce 88/3 ujętych w KW położonej: 10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza Mieczysława 25, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 238 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 875.00 zł. Licytant  przystępujący  do  przetargu  powinien  złożyć  rękojmię  w  wysokości  jednej  dziesiątej  sumy  oszacowania, to jest 23 850,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Olsztynie  09102035410000530200143917.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika lub w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul.Artyleryjska 3C odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub  przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk ul. Mickiewicza 4 pok. 103, 10-549 Olsztyn ; tel.: 89 5273890; email: olsztyn1@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114530

Numer oferty: L/56/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 178.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie