[Archiwalny] Łopiennik Nadrzeczny, woj. lubelskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Łopiennik Nadrzeczny 100B, 22-351 Łopiennik Górny, dla którego XII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 73,87 ha położona w Łopienniku Nadrzecznym 100B/5 oraz związany z lokalem udział w działce gruntu wielkości 7387/79425 dla gruntu prowadzona jest księga wieczysta o nr 57682

Suma oszacowania wynosi 156 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 093,75 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96808

Numer oferty: L/31/N/10/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 117.093,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie