[Archiwalny] Otrębusy, woj. mazowieckie, ul. Wiejska - budynek mieszkalny (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój I, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Wiejska, 05-805 Otrębusy. 

Opis nieruchomości:

749/960 ułamkowej części nieruchomości tj. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 170,40 m(2), powierzchni użytkowej 199,40 m(2), stanowiąca działkę nr ew. 180/11 o łącznej powierzchni 765 m(2), położona województwo mazowieckie, powiat pruszkowski,

Suma oszacowania wynosi 770 845,83 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 513 897,22 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 084,58 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków tel. 227286888 / fax. 227286888.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234489

Numer oferty: L/105/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 513.897,22 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka