[Archiwalny] Otwock, woj. mazowieckie, ul. Gen.Hallera - lokal mieszkalny (34,62 m²), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 czerwca 2015 rokuo godzinie 15.00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2  w sali nr 6 odbędzie się I  L I C Y T A C J A  lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9      Lokal o  pow. 34,62 m.kw z balkonem o pow. 3,43 m.kw i komórką lokatorską o pow. 3,36 m.kw położony jest na V piętrze.   Przedmiotowy lokal składa się z  pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju .       Z własnością lokalu związany jest udział 3798/502478 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą  wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w  Wydziale  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

 Nieruchomość oszacowano na kwotę   161 329,00zł., cena wywołania wynosi  120 996,75zł., Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania  tj. kwoty  16 132,90zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa     95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku Wydział I Cywilny  w ciągu  dwóch tygodni przed datą licytacji. Nieruchomość można oglądać w ciągu  dwóch tygodni przed datą licytacji.

Podstawa: obwieszczenie Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 tel.: 22 7195022 email: otwock@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223148

Numer oferty: L/178/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 120.996,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie