[Archiwalny] Ozorków, woj. łódzkie, ul. Gębicka - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Gębicka, 95-035 Ozorków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zgodnie z księga wieczystą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 114 ( zgodnie z ewidencja gruntów działkę o numerze 129) zlokalizowanej pod numerem ul. Gębicka 44. Działka posiada równinne ukształtowanie. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, rozciągniętego na kierunku WE z wąskim frontem od strony o powierzchni 1122 m2. Nieruchomość jest ogrodzona w części zabudowanej (E) i wyposażona w furtkę usytuowaną od strony ulicy Gębickiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym , jednorodzinnym, parterowym, z przybudówką murowaną, z poddaszem nieużytkowym i z dachem jednospadowym, krytym papą, zlokalizowanym w granicy z działką nr 127.

Suma oszacowania wynosi 159 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199063

Numer oferty: L/122/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 106.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka