[Archiwalny] Pakosław, woj. wielkopolskie, ul. Leśna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2014r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejsc. Wydz. z/s w Rawiczu ul. I. Buszy 1 Rawicz odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej położenie: Pakosław ul. Leśna, gm. Pakosław, mapa 1, dz. nr: 144/13, 144/17, 144/18, pow. 0.24.94ha - działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 11 - 12-2094r. oraz zabudowania, stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności. Dostęp do drogi gminnej i ul. Leśnej posiada działka nr 144/18. Przedmiotowe działki stanowią razem całość gospodarczą. Nieruchomość jest zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Na terenie nieruchomości znajdują się ponadto 2 drewniane szopki oraz stawek. W planach zagospodarowania przestrzennego teren lokalizacji przeznaczony jest dla mieszkalnictwa z nieuciążliwymi usługami. Teren lokalizacji uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, do których nieruchomość posiada wykonane niektóre przyłącza. Teren nieruchomości jest ogrodzony, położonej: 63-920 Pakosław, ul. Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejsc. Wydz. z/s w Rawiczu Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Suma oszacowania wynosi 231 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 100,00zł. którą należy wpłacać gotówką w kancelarii Komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lesznie Zamiejsc. Wydz. z/s w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz w pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza w Rawiczu

63-900 Rawicz ul. Wazów 10

tel. 65 545-49-35 e-mail: rawicz.kobus@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115693

 

Numer oferty: L/117/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 154.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka