[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Astronautów w Żarkach gm. Libiąż woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-08-2013 o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, w sali nr 8 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1116/1 o pow. 1582 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położonej w Żarkach przy ul. Astronautów  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 277.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 207.975,00 zł. Rękojmia: 27.730,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń  ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów tel.: 32 6232478; mail: chrzanow1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78148

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 207.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom